Literature
Authors(s) Bogorov, B. F. and Vinogradov, M. E.
Year 1956
Title Osnovnyecherty raspredelenija zooplanktona v severozapadnoj chasti Tikhogo Okeana. Akad. Nauk S.S.S.R. Trudy, Inst. Okeanol. 18: 113-123.