Literature
Authors(s) Janssen, A. W.
Year 1990b
Title Pteropod species (Mollsuca, Gastropoda, Euthecosomata) from the late Oligocene of Mogenstrup, Jylland, Denmark. Mede. Werkgr. Tertaire Kwart. Geol. 27(2-3): 83-91