Literature
Authors(s) Korobkov, I. A.
Year 1955
Title Spravochnik i metodicheskoe rukovodstvo po Tretichnym mollyuskam, bryukhonogie. Leningrad (Goskoltekh Izdat): 795 pp., 261 figs, 117 pls.