Literature
Authors(s) Korobkov, I. A.
Year 1966
Title Krylonogie (Mollusca Pteropoda) Paleogenovykh otlozhenij juga S.S.S.R. Vopr. Paleont. 5: 71-92, pls 131-139.