Literature
Authors(s) Litvinova, N. M. and Orlovskiy, G. N.
Year 1985
Title Feeding behaviour of Clione limacina (Pteropoda). Byull. Kosk. Obshch. Ispyt. Prir. (OtdBio.) 90(4): 73-77.