Literature
Authors(s) Pchelintsev, V. F. and Korobkov, I. A.
Year 1960
Title Osnovy paleontologii. Spravochnik dlya paleontologov i geologov S.S.S.R. Molljuski-Bryukhonogie. (Podotryad Pteropoda). Moskva (Gosudarstv. Nauchno-Tekhn. Izdat. Liter. Geol. Okhrane Nedr.): 251-252, figs 707-711.