Literature
Authors(s) Poroshin, N. N.
Year 1952
Title O nakhozhdenii Spirialis v Meoticheskikh otlozheniyakh. Doklady Akademii Nauk S.S.S.R. (ns)83(4): 607, 1 fig.