Literature
Authors(s) Venglinskij, I. V.
Year 1958
Title Novi dani pro spirialisi serednomiotsenovikh vidkladiv Zakarpattya. Geologichnij Zhurnal, Akademia Nauk Ukrainskoj R. S. R., viddil khimichnikh i geologichnikh nauk, Kiev 18(5): 70-75, 5 figs, 2 pls.