Literature
Authors(s) Zhizhchenko, B.
Year 1936
Title Chokrakskie mollyuski. Paleontologiya S.S.S.R. (Leningrad) 10(3): 1-323, 15 figs, 26 pls.