Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Halopsyche gaudichaudi – synonym of Hydromyles globulosa

Halopsyche gaudichaudii – synonym of Hydromyles globulosa

Halopsyche globulosa – synonym of Hydromyles globulosa

helicina

helicinoides

Heliconoides inflata – synonym of Limacina inflata

Heliconoides rostralis – synonym of Limacina inflata

Helicophlegma keraudrenii – synonym of Oxygyrus keraudreni

Helix Janthina – synonym of Janthina janthina

Helix Janthina – synonym of Janthina prolongata

Helix johnii – synonym of Recluzia johnii

Herse columnella – synonym of Cuvierina columnella atlantica

heterocotylum

Heterofusus bulimoides – synonym of Limacina bulimoides

Heterofusus clathratus – synonym of Peraclis reticulata

Heterofusus trochiformis – synonym of Limacina trochiformis

Hirudinis marina – synonym of Glaucus atlanticus

Hyalaea (Diacria) mucronata – synonym of Diacria major

Hyalaea 3-spinosa var. mucronata? – synonym of Diacria major

Hyalaea aciculata – synonym of Creseis acicula acicula

Hyalaea aculeata – synonym of Diacria rampali

Hyalaea angulata – synonym of Diacavolinia angulosa

Hyalaea australis – synonym of Clio pyramidata antarctica

Hyalaea balantium – synonym of Clio recurva

Hyalaea cuspidata – synonym of Clio cuspidata

Hyalaea ecaudata – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalaea femorata – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalaea fissilabris – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalaea flava – synonym of Cavolinia gibbosa flava

Hyalaea gibbosa – synonym of Cavolinia gibbosa flava

Hyalaea globosa? – synonym of Cavolinia globulosa

Hyalaea globulosa – synonym of Cavolinia globulosa

Hyalaea inermis – synonym of Diacria quadridentata

Hyalaea intermedia – synonym of Diacria quadridentata

Hyalaea laevigata? – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalaea levigata – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalaea longirostra – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalaea longirostris – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalaea longirostris? – synonym of Diacavolinia strangulata

Hyalaea minuta – synonym of Diacria quadridentata

Hyalaea minuta? – synonym of Diacria danae

Hyalaea mucronata – synonym of Diacria major

Hyalaea obtusa? – synonym of Diacavolinia angulosa

Hyalaea quadridentata – synonym of Diacria costata

Hyalaea quadridentata – synonym of Diacria quadridentata

Hyalaea quadridentata var. costata – synonym of Diacria costata

Hyalaea quadrispinosa – synonym of Diacria quadridentata

Hyalaea rotundata – synonym of Cavolinia globulosa

Hyalaea striata – synonym of Hyalocylis striata

Hyalaea subula – synonym of Creseis acicula acicula

Hyalaea subula – synonym of Styliola subula

Hyalaea tricuspidata – synonym of Clio cuspidata

Hyalaea tridentata var. affinis – synonym of Cavolinia tridentata affinis

Hyalaea trispiniosa – synonym of Diacria rampali

Hyalaea trispinosa – synonym of Diacria major

Hyalaea trispinosa – synonym of Diacria trispinosa atlantica

Hyalaea trispinosa var. – synonym of Diacria major

Hyalaea trispinosa var. major – synonym of Diacria major

Hyalea affinis – synonym of Cavolinia tridentata affinis

Hyalea costata – synonym of Diacria costata

Hyalea cuspidata – synonym of Clio cuspidata

Hyalea flava – synonym of Cavolinia gibbosa flava

Hyalea gibbosa – synonym of Cavolinia gibbosa flava

Hyalea globulosa – synonym of Cavolinia globulosa

Hyalea imitans – synonym of Cavolinia inflexa imitans

Hyalea laevigata – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalea longirostris – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalea longirostris var. – synonym of Diacavolinia strangulata

Hyalea longispina – synonym of Diacavolinia longirostris

Hyalea mucronata – synonym of Diacria major

Hyalea quadridentata – synonym of Diacria quadridentata

Hyalea quadridentata var. costata – synonym of Diacria costata

Hyalea vaginella – synonym of Cavolinia inflexa imitans

Hyalocylis obtusa – synonym of Hyalocylis striata

Hyalocylis striata – synonym of Creseis chierchiae

Hyalocylis striata – synonym of Hyalocylis striata

Hyalocylis striata

Hyalocylix striata – synonym of Hyalocylis striata

Hyaloea cuspidata – synonym of Clio cuspidata

Hyaloea gibbosa – synonym of Cavolinia gibbosa flava

Hydromyles gaudichaudii – synonym of Hydromyles globulosa

Hydromyles globulosa

Hymenaeolis elegantissima – synonym of Fiona pinnata